WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Sivas Suşehri İlçesinde Tehlikeli Madde Danışmanlık Hizmeti Veren UZMAN TMGD ADR

Suşehri, Sivas'ın Doğu Karadeniz Bölgesi sınırlarında kalan bir ilçesi. 21 Kasım 1994 tarih ve 94/55 sayılı EC Konsey Direktifi ile 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren tüm AB üyesi ülkelerde ADR Mevzuatının uygulanması zorunlu kılındı. Bu kapsamda üyelik müzakerelerini sürdüren ülkemiz ilk olarak 2005 yılında uygulanmasına karar verilen ADR Konvansiyon metni üzerindeki meclis onayının ardından ADR paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" ile (ilk hali 31 Mart 2007/26479) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda UZMAN tmgd Adr kurumundan tehlikeli madde danışmanlığı alınması gerekmektedir. 0505 996 5444 

Tarihçe
İlçe tarihinin Bakır Çağı'na kadar indiğine dair bulgular mevcuttur. Ova kesiminde, Kayadelen köyü Büyükgüzel ve Küçükgüzel civarında (Kılıçkaya Baraj gölü altında kalmıştır.) Bakır Çağı özelliklerini gösteren eşyalara rastlanmıştır. Suşehri düzlüğü (veya Akşar ovası) Selçuklular zamanında Aq-Šahr veya başka bir deyimle Aqšer-abad adı altında önemli bir yol düğümleri noktası idi[4]
Akşar, Eskişar, Kale köyleri ve Çataloluk beldesinde Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinden kalma kale kalıntıları mevcuttur.
Büyükgüzel ve Küçükgüzel köylerinin (eski yerleşim yerleri) Roma devrinde önemli merkezler olduğu, rastlanılan tarihi kalıntılardan anlaşılmaktadır. Küçükgüzel köyünde bulunan, mermer aslan başı Sivas Müzesi'nde sergilenmektedir. Ayrıca aynı köyde bulunan önemli bir yapıya ait olduğu sanılan bazı kalıntılar, Hükümet Konağı bahçesinde muhafaza edilmektedir.
Şu anda Suşehri’ne bağlı bir köy olan Akşar’ın (Akşar-Abat) bilhassa Ortaçağ'da önemli bir merkez olduğu , Suşehri ve civarının idari açıdan buraya bağlı olduğu, Suşehri Ovasının “Akşar Ovası” olarak anıldığı tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır.
1875 yılında yeniden yapılan vilayet düzenlemesinde Şebinkarahisar sancağı Trabzon’dan alınarak Amasya ve Tokat" ile birlikte Sivas vilayetine bağlanmıştır. Bu düzenleme ile Suşar (Gölova) ve Akşar Subaşılıkları kaldırılmış ve Endires köyüne ilçe teşkilatı kurularak “ŞEHR-İ SU” adı verilmiştir. Yerli halkın önemli bir bölümü Türkmen/Çepnilerden oluşur.[kaynak belirtilmeli]
1933 yılında çıkarılan bir kanunla Suşehri’nin bağlı bulunduğu Şebinkarahisar ilçe yapılarak Giresun'a bağlanınca Suşehri, Sivas iline bağlanmıştır.
İdari durum
Suşehri İlçesi, idari olarak Sivas iline bağlıdır. İlçeye bağlı Merkez ve Çataloluk Belediyesi olmak üzere 2 adet belediye teşkilatı, 70 köy muhtarlığı ve 42 mezra ile toplam 112 yerleşim birimi bulunmaktadır. Sivas il merkezine 131 km uzaklıktadır.
Köyler, yerleşim özelliği bakımından incelendiğinde ilçe merkezine yakın bulunan ve düşük rakımlı yerlerde kurulu olan köyler toplu; dağlık kesimde kurulan köyler ise mezralara bölünmüş bir şekilde dağınıktır.
Kültür
Suşehri’nde kültürel yapıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri coğrafi konumdur. Karadeniz Bölgesinde yer alması nedeniyle Sivas'a özgü halk oyunları ve klarnet yerine Suşehri'nde Kemençe, Zurna ve Horon kültürü vardır. [kaynak belirtilmeli] Çok yakın zamana kadar ilçede kemençe yapımcıları, icracıları ve tulum sanatçılarına çok sık rastlanmaktaydı. Tulum kültürü bu bölgelerde yok olmak üzeredir.Halk oyunlarında en çok tercih edilenler; Siksara, Düz Horon, Dik Horon, İki Ayak Horon, Temurağa Horonu, Alaşağı, Güzeller Horonudur.[kaynak belirtilmeli]
Geçim kaynağı
Bölgenin geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturur. Zengin toprak yapısı ve yayla konumunda olmasından dolayı hemen hemen her türlü sebze ve meyvenin yetiştirilmesi mümkündür. Şekerpancarı yoğunlukta olmakla beraber buğday en çok üretim yapılan bitkileridir. Yine Suşehri ilçesinin geleneksel kavun karpuz festivali vardır. Hayvancılık bölgede ileri derecede yapılmaktadır. Genellikle köylerde yaşayanlar süt ve süt ürünlerini kendileri karşılamaktadır.