WhatsApp chat
WhatsApp chat
background image

Cezalar 2019

2019 DAKİ CEZALAR

01/01/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’inci maddesinin (c) fıkrasının 28’inci maddesinin (1-b) Bendine Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci Maddesinin dördüncü fıkrası;

Miktarı [TL]

(a) bendindeki ceza miktarı

(5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden göndericiye)

Gönderene

1.707

(b) bendindeki ceza miktarı

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden)

Gönderene Taşımacıya Sürücüye

1.707

852

214

(c) bendindeki ceza miktarı

(6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre “faaliyet belgesi” almadan faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere)

 

 

1.707

(ç) bendindeki ceza miktarı

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden)

 

Gönderene

 

852

(d) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene Taşımacıya Sürücüye

538

538

84

(e) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket eden)

 

Taşımacıya

 

1.707

(f) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket eden)

 

Sürücüye

 

84

(g) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket eden)

Taşımacıya

852

(ğ) bendindeki ceza miktarı

(33 üncü maddeye aykırı hareket ederek tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmayan işletmelere)

 

 

4.409

(h) bendindeki ceza miktarı

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşımacıya Sürücüye

386

75

(ı) bendindeki ceza miktarı

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için )

 

Taşımacıya

 

75

(i) bendindeki ceza miktarı

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden )

 

Sürücüye

 

75

(j) bendindeki ceza miktarı

(13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden)

Doldurana Taşımacıya

2.326

1.550

(k) bendindeki ceza miktarı:

(21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden)

Taşımacıya Sürücüye

2.204

734

 

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’inci maddesinin (c) fıkrasının 28’inci maddesinin (1-b) Bendine Göre İdari Para Cezaları Miktarları

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı Maddesinin birinci fıkrası;

 

Miktarı [TL]

(a) Bendinde ki ceza miktarı

(6 ncı maddeye uygun bildirim yapmayanlara)

1.550

(b) Bendinde ki ceza miktarı

(7 nci maddede belirtilen özel gereklilikler ve idarenin yetkisine bırakılmış hususların ihlali durumunda)

 

1.550

(ç) bendindeki ceza miktarı

(9 uncu maddede belirtilen Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi şartlarını idame ettirmeyenlere ve Güvenlik Planına ilişkin hükümleri yerine getirmeyenlere)

(tespit edilen uygunsuzluğu 3 ay içerisinde gidermeyenlere)

 

73.529

 

110.294

(d) Bendinde ki ceza miktarı

(10 uncu madde kapsamında Tehlikeli Madde Rehberi oluşturmayan veya güncel durumda bulundurmayan kıyı tesislerine)

 

14.700

(e) bendinde ki ceza miktarı

(11 inci madde kapsamında sorumluluk ve yükümlülüklere ilişkin, yukarıdaki diğer yaptırım hükümleri kapsamına girmeyen ihlaller için)

 

1.469

(f) bendindeki ceza miktarı

(14 üncü madde kapsamında, istihdam ettiği personele gerekli eğitimleri aldırmayanlara)

 

1.550

(g) bendindeki ceza miktarı

(Yukarıdaki hükümler kapsamına girmeyen, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda)

 

1.550

 

 

01/01/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’inci maddesinin (c) fıkrasının 28’inci maddesinin (1-b) Bendine Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin birinci fıkrası;

Miktarı [TL]

(a) bendindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden operatör için)

 

Operatöre

 

61.865

(b) bendindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin birinci fıkrasına göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler için)

 

İşletmelere

 

12.373

(c) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Tehlikeli Madde Sorumlusu istihdam etme veya bu hususta hizmet alma zorunluluğuna uymayan işletmeler için)

 

İşletmelere

 

6.186

(ç) bendindeki ceza miktarı:

(12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca özel izin alınmak suretiyle taşınabilecek tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıyan operatör için)

 

Operatöre

 

24.746

(d) bendindeki ceza miktarı:

(13 üncü maddeye uygun olmayan paket kullanımında gönderene, taşıma işleri organizatörüne, operatöre ve depo işletmecisi için)

Gönderene,

Taşıma İşleri Organizatörü,

Operatöre,

Depo İşletmecine,

 

12.373

(e) bendindeki ceza miktarı:

(15 inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan işletmelere bu madde kapsamında belirtilen ve yerine getirilmeyen her bir sorumluluk için)

 

İşletmelere

 

3.711

(f) bendindeki ceza miktarı:

(16 ncı maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan göndericiye, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için)

 

Göndericiye

 

2.474

(g) bendindeki ceza miktarı:

(17 nci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan operatöre, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için)

 

Operatöre

 

2.474

(ğ) bendindeki ceza miktarı:

(18 inci maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan havayolu operatör acentesine, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için)

 

Havayolu operatör acentesine

 

2.474

(h) bendindeki ceza miktarı:

(19 uncu maddede belirtilen sorumlulukları yerine getirme zorunluluğuna uymayan taşıma işleri organizatörü işletmesine, bu maddede ceza niteliği ve miktarı belirtilmeyen her bir uygunsuzluk eylemi için)

 

Taşıma işleri organizatörü işletmesine

 

2.474

(ı) bendindeki ceza miktarı:

(22 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çalışanlarının görev tanımlarına uygun gerekli eğitimleri almasını sağlamayan işletmeler için)

 

İşletmelere

 

2.474

(i) bendindeki ceza miktarı:

(23 üncü maddede belirtilen kayıtların saklanması zorunluluğuna uymayan işletmeler için)

 

İşletmelere

 

2.474

(j) bendindeki ceza miktarı:

(Tehlikeli maddelerin sevki, yüklenmesi, boşaltılması, ayrıştırılması, istiflenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi, paketlenmesi, geçici depolanması, taşınması ile raporlama ve bildirim iş ve işlemlerinde Teknik Talimatlarda belirtilen kurallara uymayan işletmeler için)

 

İşletmelere

 

6.186

(k) bendindeki ceza miktarı:

(8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca Tehlikeli Madde Depolama Uygunluk Belgesi almadan veya Tehlikeli Madde Depolama Uygunluk Belgesi şartlarını idame ettirmeden faaliyette bulunan işletmeler için)

 

İşletmelere

 

20.000

(l) bendindeki ceza miktarı:

(Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi bulunmayan operatör adına veya tehlikeli madde taşıma yetki belgesi bulunmayan operatörden tehlikeli yükü kabul eden işletmeler için)

 

İşletmelere

 

12.373

(m) bendindeki ceza miktarı:

(Paketlenen tehlikeli maddenin cinsi, niteliği ve miktarı ile tehlikeli madde dokümanında beyan edilen söz konusu bilgilerin uyuşmadığı durumlarda, beyan eden işletmeler için)

 

İşletmelere

 

12.373

EK- 4

 

01/01/2019– 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’inci maddesinin (c) fıkrasının 28’inci maddesinin (1-b) Bendine Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 31 inci Maddesinin birinci fıkrası;

 

Miktarı [TL]

(a) bendindeki ceza miktarı

(5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya)

 

Gönderene Taşımacıya

 

14.705

14.705

(b) bendindeki ceza miktar

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden her bir yük taşıma birimi için )

Gönderene Taşımacıya Tren Personeline

1.469

1.469

144

(c) bendindeki ceza miktarı

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden gönderene, taşımacıya)

Gönderene Taşımacıya

73.529

73.529

(ç) bendindeki ceza miktarı

(6 ıncı maddenin ikinci üçüncü ve dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden Demiryolu Tren İşletmecisi)

 

Taşımacıya

 

1.857

(d) bendindeki ceza miktarı

(7 inci maddenin birinci fıkrasına göre “faaliyet belgesi” almadan faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere)

Gerçek ve Tüzel Kişilere

 

1.544

(e) bendindeki ceza miktarı

(8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden)

Taşımacıya

7.352

(f) bendindeki ceza miktarı

(8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden)

Gönderene Taşımacıya Doldurana

7.352

7.352

7.352

(g) bendindeki ceza miktarı

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene Taşımacıya

7.352

7.352

(ğ) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene Taşımacıya

Tren Sorumlusuna

2.939

2.939

734

(h) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene Taşımacıya

Tren Sorumlusuna

7.352

7.352

 

1.544

(ı) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket eden)

Gönderene Taşımacıya

Tren Sorumlusuna

2.939

2.939

734

(i) bendindeki ceza miktarı

(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 inci maddelerin birinci fıkralarındaki bentlerde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere ihlal ettikleri her bent için)

Gerçek ve Tüzel

Kişilere

 

734

(j) bendindeki ceza miktarı

(22 inci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere ihlal ettikleri her fıkra için)

Gerçek ve Tüzel

Kişilere

 

1.469

(k) bendindeki ceza miktarı

(22 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden )

Gönderene Taşımacıya

366.831

366.831

(l) bendindeki ceza miktarı

(23 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek Tehlikeli Mad. Güvenlik Danışmanı bulundurmayan veya hizmeti almayan işletmeler )

 

İşletmelere

 

14.705

(m) bendindeki ceza miktarı

(24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket eden İşletmeler )

 

İşletmelere

 

7.352

(n) bendindeki ceza miktarı

(25 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmeler)

 

İşletmelere

 

7.352

 

01/01/2019– 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’inci maddesinin (c) fıkrasının 28’inci maddesinin (1-b) Bendine Göre İdari Para Cezaları Miktarları

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası

 

Miktarı [TL]

(a) bendindeki ceza miktarı

(13 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarına ve işletmelere her bir fıkra için verilen ceza)

Eğitim kuruluşu ve İşletmeler

 

440

(b) bendindeki ceza miktarı

(9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden IMDG Kod Eğiticilerine her bir fıkra için verilen ceza)

 

Eğiticilere

144

 

 

01/01/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak

09/07/2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31’inci maddesinin (c) fıkrasının 28’inci maddesinin (1-b) Bendine Göre İdari Para Cezaları Miktarları

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 30 uncu Maddesi,

Miktarı [TL]

(a) bendindeki ceza miktarı

(10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine)

 

4.248

(b) bendindeki ceza miktarı

(10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için)

 

852

(c) bendindeki ceza miktarı

(13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için)

 

852

(ç) bendindeki ceza miktarı

(23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için)

 

852

(d) bendindeki ceza miktarı:

(23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için)

 

1.415

(e) bendindeki ceza miktarı:

(26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için)

 

852

(f) bendindeki ceza miktarı:

(26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye)

 

1.707

(g) bendindeki ceza miktarı:

(27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için)

 

852

(ğ) bendindeki ceza miktarı

(27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere)

 

1.707

(h) bendindeki ceza miktarı

(29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için)

 

1.707

(ı) bendindeki ceza miktarı:

4.248

(Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye)

 

(i) )bendindeki ceza miktarı:

(Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGDK’lere)

 

14.163

(j) bendindeki ceza miktarı:

(9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine)

 

7.081

(k) bendindeki ceza miktarı:

(23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD ye)

 

2.832

(l) bendindeki ceza miktarı:

(26 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGD ye)

 

7.081

(m) bendindeki ceza miktarı:

(27 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere)

 

1.707

(m) bendindeki ceza miktarı:

(27 inci maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket eden işletmelere)

 

852

EK- 7

 

 

01/01/2019– 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Belgelendirme ve Uyarma Ücretleri

 • Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

 • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,

 • Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,

 • Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,

 • Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

 • Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönergesi,

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi,

 • Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi,

 • Kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergesi,

 • Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönergesi.

 • Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

 

Miktarı (TL)

- Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi,

30.075

- Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-1 ve Yöntem-2

Kullanıcı Yetki Belgesi,

42.490

 • Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi,

 • Tehlikeli Madde Uygunluk Denetimi Ücreti,

1.469

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi,

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi,

 • Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitici Belgesi

 

884

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası,

884

- Havaalanlarında Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi,

2.660

- Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi,

852

- Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi,

884

- Uyarma.

132

- Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi,

14.163

- Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi Denetimi Ücreti,

2.832

- TMGDK yetki belgesi ücreti

70.816

- Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

150.000

EK- 8

 

01/01/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında uygulanacak muayene ücretleri Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre

 

VERİLEN HİZMET

ONAY KURULUŞU

ÜCRETİ (TL)

MUAYENE MERKEZİ ÜCRETİ (TL)

MÜŞTERİDEN TAHSİL EDİLECEK TOPLAM

ÜCRET (TL)

ADR/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMESİ

Yıllık Teknik Muayene

707

141

848

Kusur Durumunda Yeniden İnceleme

282

-

282

TANK MUAYENELERİ

(Kimyasal- Akaryakıt-Asfalt)

Ara Muayene

707

2.124

2.831

Periyodik Muayene

1.061

2.832

3.893

İstisnai Muayene

1.061

*

1.061+*

 

TANK MUAYENELERİ

(Basınçlı-Sınıf2)

Ara Muayene

707

2.832

3.539

Periyodik Muayene

1.061

4.248

5.309

İstisnai Muayene

1.061

*

1.061+*

TANK MUAYENELERİ

(Vakum İzolasyonlu Kriyojenik)

Ara Muayene

707

2.478

3.185

Periyodik Muayene

707

2.478

3.185

İstisnai Muayene

707

2.478

3.185

image

 

 • İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o kapsamda ücretlendirilir.

  Açıklamalar:

  1. Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dâhil değildir.

  2. Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin altında hizmet verme imkânına sahiptir.

  3. Muayene ve test işlemleri yapılırken araçta veya üst yapıda tamirat veya tadilat veya yedek parçaya ihtiyaç duyulursa, bu ücretler muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.

  4. Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dâhil değildir.

  5. Tankların ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay Kuruluşu ücretleri bu süreler içinde tamamlanan muayene faaliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde Onay Kuruluşu tarafından, tank başına günlük olarak 500TL+KDV ilave ücret alınır. Söz konusu ücret TSE adına Muayene Merkezi tarafından müşteriden tahsil edilecektir.

  6. Kimyasal ve akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 6’nın üzerinde olması durumunda Muayene Merkezi ara ve periyodik muayene için 200 TL+KDV ilave ücret tahsil eder.

  7. Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.

  8. Sarnıç vagon tanklarının test ve muayene ücretlendirmelerinde tabloda yer alan ücretler geçerlidir. Bu tanklar için de açıklamalar bölümünde yer alan 5 ve 6 ıncı madde hükümleri uygulanır.

 • İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o kapsamda ücretlendirilir.

  Açıklamalar:

  1. Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dâhil değildir.

  2. Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin altında hizmet verme imkânına sahiptir.

  3. Muayene ve test işlemleri yapılırken araçta veya üst yapıda tamirat veya tadilat veya yedek parçaya ihtiyaç duyulursa, bu ücretler muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.

  4. Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dâhil değildir.

  5. Tankların ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay Kuruluşu ücretleri bu süreler içinde tamamlanan muayene faaliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde Onay Kuruluşu tarafından, tank başına günlük olarak 500TL+KDV ilave ücret alınır. Söz konusu ücret TSE adına Muayene Merkezi tarafından müşteriden tahsil edilecektir.

  6. Kimyasal ve akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 6’nın üzerinde olması durumunda Muayene Merkezi ara ve periyodik muayene için 200 TL+KDV ilave ücret tahsil eder.

  7. Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.

  8. Sarnıç vagon tanklarının test ve muayene ücretlendirmelerinde tabloda yer alan ücretler geçerlidir. Bu tanklar için de açıklamalar bölümünde yer alan 5 ve 6 ıncı madde hükümleri uygulanır.

2019 Yılı Yeniden Degerleme Oranının Uygulanması |